صدور آنلاین بیمه

۱۵اسفند
سامانه “آسیا سبا” برای صدور آنلاین بیمه، راه اندازی شد

سامانه “آسیا سبا” برای صدور آنلاین بیمه، راه اندازی شد

بیمه آسیا، سامانه هوشمند صدورآنلاین بیمه نامه را همزمان با بهره برداری از سایت تخصصی بیمه های زندگی راه اندازی کرد.

بایگانی شمسی