صدمات جرحی

۰۴اردیبهشت
کشف شبکه حوادث رانندگی توسط بیمه آسیا

کشف شبکه حوادث رانندگی توسط بیمه آسیا

کارشناسان شعبه تربت حیدریه بیمه آسیا، شبکه صحنه سازی حوادث رانندگی در شرق کشور را کشف و از پرداخت حدود هفت میلیارد ریال خسارت جلوگیری کردند.

بایگانی شمسی