صدقات

۱۳بهمن

حمایتی به وسعت یک سرزمین / ۲ / ترویج فرهنگ خیر جمعی با بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در راستای ترویج فرهنگ خیر جمعی این فرصت را فراهم کرده تا خیرین با استفاده از سامانه های بام، بله و اوراق تسهیلات مسکن در اجر معنوی کمک به نیازمندان سهیم شوند. به گزارش سویس اموربانکی افق تهران، قطعا بزرگ ترین نمایش خیر جمعی، رشادت و از خودگذشتی مردان و زنان این […]

بایگانی شمسی