صدرنشینی فیلم سینمایی «دینامیت»

۱۵مهر
صدرنشینی فیلم سینمایی «دینامیت»

صدرنشینی فیلم سینمایی «دینامیت»

جدول فروش هفتگی سینمای ایران در سال ۱۴۰۰ با اعلام صدرنشینی فیلم سینمایی «دینامیت» به کارگردانی مسعود اطیابی با فروشی معادل ۱۴,۰۰,۸۸۷,۰۴۰ تومان منتشر شد.

۱۴مرداد
صدرنشینی فیلم سینمایی «دینامیت»

صدرنشینی فیلم سینمایی «دینامیت»

جدول فروش هفتگی سینمای ایران در سال ۱۴۰۰ با اعلام صدرنشینی فیلم سینمایی «دینامیت» به کارگردانی مسعود اطیابی با فروشی معادل ۷,۶۸۴,۸۸۵,۰۹۰ ریال منتشر شد.

بایگانی شمسی