در گروی افزایش کمیت

۲۸شهریور
تاکید مدیرعامل بانک دی بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی

تاکید مدیرعامل بانک دی بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی

در نشست هم اندیشی حوزه نظارت و بازرسی بانک دی با مدیرعامل بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی تاکید شد.

بایگانی شمسی