در کیفیت محصولات صورت گرفته

۱۰مهر
پروژه‌های کیفی ایران‌خودرو به ایستگاه ۵۹ رسید

پروژه‌های کیفی ایران‌خودرو به ایستگاه ۵۹ رسید

مدیر طرح‌ریزی و ارزش‌یابی کیفیت ایران خودرو، از بهبود کیفیت قطعات حاصل از به ثمر رسیدن ۵۹ پروژه بهبود کیفیت در نیمه دوم سال خبر داد.

بایگانی شمسی