در چهارمین جلسه ستاد اربعین شهرداری تهران

۱۰شهریور
برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

برنامه‌ریزی مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در چهارمین جلسه ستاد اربعین شهرداری تهران انجام شد.

بایگانی شمسی