در شرایط جنگ اقتصادی انتشار جزئیات قراردادها به صلاح نیست

۰۵بهمن
انتشار جزئیات قراردادها در شرایط جنگ اقتصادی صلاح نیست

انتشار جزئیات قراردادها در شرایط جنگ اقتصادی صلاح نیست

سخنگوی دولت بیان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی جزئیات قراردادها و نحوه فروش و استردادها به صلاح نیست.

بایگانی شمسی