در زمینه مسکن شهرداری باید تسهیلگر باشد

۱۶بهمن
در زمینه مسکن، شهرداری باید تسهیلگر باشد

در زمینه مسکن، شهرداری باید تسهیلگر باشد

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: در این زمینه شهرداری باید تسهیلگر باشد برای اینکه مردم به راحتی بتوانند در تهران مسکن بسازند.

بایگانی شمسی