در زمان صلح

۱۷دی
مجازات غیبت از سربازی چیست؟

مجازات غیبت از سربازی چیست؟

در این گزارش بر اساس ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص غیبت سربازان توضیح داده شده است.

بایگانی شمسی