اخبار داغ

در خواست

۱۷خرداد
تعهد بانک ملی ایران به جبران خسارت اموال مسروقه از صندوق های اجاره ای

تعهد بانک ملی ایران به جبران خسارت اموال مسروقه از صندوق های اجاره ای

بانک ملی ایران جبران کامل خسارات وارد شده به صاحبان صندوق های اجاره ای را متعهد می شود.

بایگانی شمسی