درخواست بانک ملی

۰۶فروردین
درخواست بانک ملی از مشتریان برای تکلیف حساب های مازاد

درخواست بانک ملی از مشتریان برای تکلیف حساب های مازاد

بانک ملی ایران از مشتریانش خواست برای تعیین تکلیف حساب های مازاد خود هر چه سریعتر به واحدهای این بانک مراجعه کنند.

بایگانی شمسی