درخشش کارکنان ذوب آهن اصفهان در مسابقات ایمیدرو

۱۱مرداد
درخشش کارکنان ذوب آهن اصفهان در مسابقات ایمیدرو

درخشش کارکنان ذوب آهن اصفهان در مسابقات ایمیدرو

تیم های مختلف کارکنان ذوب آهن اصفهان در مسابقات مختلف شرکت نموده و افتخارات قابل توجهی به ارمغان آورده اند مسابقات ایمیدرو در رشته های گوناگون برگزار شد که تیم های کارکنان ذوب آهن اصفهان در رشته های زیر حایز رتبه و مقام شدند.

بایگانی شمسی