درباره تشکیل مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی

۲۸دی
انتخاب هیأت مدیره اتوبوسرانی را به شهرداری بسپاریم

انتخاب هیأت مدیره اتوبوسرانی را به شهرداری بسپاریم

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: ما کل تهران را به شهردار سپردیم پس به نظر می رسد تا هیأت مدیره اتوبوسرانی را نیز به شهرداری بسپاریم و در ادامه نظارت کامل بر عملکرد این شرکت داشته باشیم.

بایگانی شمسی