درباره بدهی شهرداری

۰۶مرداد
مدیران کنونی شهرداری بجای فرافکنی شفاف‌سازی کنند

مدیران کنونی شهرداری بجای فرافکنی شفاف‌سازی کنند

معاون قالیباف در شهرداری تهران بیان کرد: مدیران کنونی شهرداری به جای فرافکنی و ارجاع دادن سوءمدیریت خود به دوره گذشته بگویند این رقم هنگفت وام دریافتی را چه کار کردند؟

بایگانی شمسی