درادامه حمایت بانک آینده ازصنعت و اقتصاد ایران؛ هلدینگ انتخاب تفاهم نامه همکاری مشترک امضاکرد

۲۰مرداد
درادامه حمایت بانک آینده ازصنعت و اقتصاد ایران؛ هلدینگ انتخاب تفاهم نامه همکاری مشترک امضاکرد

درادامه حمایت بانک آینده ازصنعت و اقتصاد ایران؛ هلدینگ انتخاب تفاهم نامه همکاری مشترک امضاکرد

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین بانک‎ آینده و گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب، توسط نادرخواجه حق وردی، معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده و محمدرضا دیانی، مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب به امضاء رسید.

بایگانی شمسی