دختران دانش آموز

۱۴آذر

سرود دختران؛ نماد نشاط و پویندگی دختران ایرانی

مشاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تهیه سرودی برای دانش آموزان دختر و بهره مندی مدارس از آن، گفت: سرود دختران با در نظر گرفتن مولفه‌های تاثیرگذار بر هویت مخاطب و ایجاد نشاط و پویندگی دختران ساخته شده است.

بایگانی شمسی