دبیر کارگروه زنان روستایی و عشایر

۲۹مهر

روند رو به رشد وضعیت زنان روستایی

دبیر کارگروه زنان روستایی و عشایر مناطق محروم بیان کرد: روند رو به رشدی را در خصوص ارتقا وضعیت زنان روستایی شاهد هستیم، تمامی دستگاهها به موضوع زنان حساسیت دارند اما مطالبه گری از سوی خود این بانوان هم باید صورت گیرد. پریچهر سلطانی، دبیر کار گروه زنان روستایی و عشایر مناطق محروم در گفتگو […]

بایگانی شمسی