دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظان

۲۸فروردین
پس از کرونا قدرت از غرب به شرق خواهد رفت

پس از کرونا قدرت از غرب به شرق خواهد رفت

دبیر تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: پس از کرونا، قدرت از غرب به شرق خواهد رفت و کشورهای غربی به کشورهای مشترک المنافع تبدیل خواهند شد و قدرت واحدی نخواهند داشت.

بایگانی شمسی