دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری

۲۲مهر
اجرای مانورعملیاتی مهار سیلاب در دره دارآباد

اجرای مانورعملیاتی مهار سیلاب در دره دارآباد

ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه یک از برگزاری مانور عملیاتی با موضوع آمادگی در مقابله با سیلاب در رود دره دارآباد خبر داد.

بایگانی شمسی