دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

۰۴اسفند
ساماندهی سهمیه‌های کنکور 

ساماندهی سهمیه‌های کنکور 

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه سهمیه‌های کنکور ساماندهی می‌شوند، نه حذف، بیان کرد: در حال حاضر ۲۶ سهمیه فعال در کنکور داریم که بعضا تعدادی از این سهمیه‌ها با هم متناقض هستند.

بایگانی شمسی