دبیر خانه

۱۴مرداد

آمادگی مدیریت شهری برای انتقال تجربیات تهران به سایر کلان شهرها

مجتبی یزدانی در سی و ششمین نشست معاونان خدمات شهری شهرداری های کلان شهرها از آمادگی حوزه خدمات شهری برای انتقال تجربیات تهران به سایر کلان شهرها خبر داد. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران،  رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست دبیرخانه مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران بر الگوبرداری از تجربیات موفق و […]

بایگانی شمسی