دبنا

۱۰اردیبهشت

مصوبه الحاق رسته موبایل فروشان تهران تایید نشد

الحاق رسته موبایل فروشان وانحلال اتحادیه صوت و تصویر همراه دیگر مصوبات کمیسیون نظارت بر اصناف تهران در دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف وزارت صمت تایید نشد و در دست بررسی است.

۰۱اردیبهشت

آقای رییس جمهور ، اصناف را هم ببینید؛روسایی که قند دلشون آب نمی شود

رییس جمهور دستورداده است تا افراد ناکارآمد دولت بل که در اقتصاد دست داشتند بروند اما افرادی که بیش از یک دهه است دراصناف هستند وباعث وبانی امروز هستند آیا می روند؟

بایگانی شمسی