داوطلبان عضویت

۰۹آبان
آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بانک شهر

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بانک شهر

بانک شهر (شرکت سهامی عام) از سهامداران داوطلب واجد شرایط عضویت در هیئت‌مدیره این بانک برای ثبت نام، دعوت کرد.

بایگانی شمسی