خانواده بزرگ شهرداری

۲۶فروردین
هدف شهرداری تثبیت جایگاه و حقوق دستیاران است

هدف شهرداری تثبیت جایگاه و حقوق دستیاران است

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شور شهرداری بیان کرد: بخشنامه صادره در این خصوص ناظر بر تغییر جایگاه، حقوق و یا مزایای این عزیزان نبوده بلکه هدف تثبیت جایگاه عملکردی دستیاران عزیزمان است.

بایگانی شمسی