خانه موزه شهید رجایی

۱۰شهریور
ضرورت صیانت از زندگی در «خانه»

ضرورت صیانت از زندگی در «خانه»

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران بیان کرد: اگر باور بر این باشیم که کل شهر باید به آپارتمان تبدیل و زندگی آپارتمان نشینی را ترویج شود و کل شهروندان آپارتمان نشین شوند، سیاست درستی نیست.

بایگانی شمسی