خاطره سازی

۳۰دی
محمد فیلی از اولین سکانس بازی در نقش «شمر»خاطره سازی کرد

محمد فیلی از اولین سکانس بازی در نقش «شمر»خاطره سازی کرد

محمد فیلی گفت: اولین سکانسی که مقابل دوربین رفتم، تا نزدیک صبح طول کشید. وقتی تمام شد، آقای میرباقری خسته نباشید را گفتند و رفتند. بعد از چند قدم، برگشت و رو به من پرسید: «چی شده گنده بک؟!»

بایگانی شمسی