حمید محسنی

۰۲شهریور
هماهنگی با معاونت خدمات شهری در مدیریت شهری جدید

هماهنگی با معاونت خدمات شهری در مدیریت شهری جدید

عضو شورای شهر تهران بیان کرد:‌ در دوره مدیریت شهری جدید باید تکلیف معاونت خدمات شهری مشخص شود و هماهنگی‌هایی با این معاونت برای نحوه نظارت بر پیمانکاران تصمیم‌گیری ایجاد شود.

بایگانی شمسی