حمیدرضا عابدی

۱۰آذر
نشانی سامانه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی تغییر یافت

نشانی سامانه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی تغییر یافت

معاون اجراییات و بازرسی اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: سامانه samt تامین اجتماعی از دسترس کارفرمایان خارج می‌شود و به نشانی جدید تغییر می‌یابد.

بایگانی شمسی