حمد بهاروندی

۲۵اردیبهشت
بانک کارآفرین در مسیر تکامل زنجیره خدمات

بانک کارآفرین در مسیر تکامل زنجیره خدمات

دومین جلسه شورای راهبری کسب و کار بانک کارآفرین با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران گروه مالی بانک برگزار شد.

بایگانی شمسی