تودیع شهردار سابق تهران

۱۹مرداد
جزئیات نامه سازمان بازرسی کل کشور به شورای شهر

جزئیات نامه سازمان بازرسی کل کشور به شورای شهر

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: این نامه محرمانه است و نباید درباره آن توضیح دهم و در این نامه به شرایط کسانی که می‌خواهند شهردار شوند، اشاره شده و توضیحاتی که در حد یادآوری و توصیه است.

بایگانی شمسی