توان فنی کشور

۰۸آبان

استفاده بهینه از ظرفیت پر مخازن سدهای کشور

با اعلام وزیر نیرو، در شرایط فعلی مخازن ما نزدیک ۵۰ میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد که در حال حاضر ۲۶ میلیارد متر مکعب از این ظرفیت پر است اما برنامه رهاسازی‌ها را آغاز کردیم و زمانی که این کار با برنامه ریزی صورت بگیرد باشد می‌توانیم از آب رها شده برق تولید کنیم. به […]

بایگانی شمسی