توان بانک‌

۲۰آبان
تاکید وزیر اقتصاد بر اصلاح تصویر نظام بانکی در اذهان مردم

تاکید وزیر اقتصاد بر اصلاح تصویر نظام بانکی در اذهان مردم

وزیر امور اقتصادی و‌ دارایی در نخستین جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تأکید کرد: باید به نکاتی که به بهبود و اصلاح تصویر نظام بانکی در اذهان مردم کمک می‌کند، دقت بیشتری شود.

بایگانی شمسی