تهیه رنگ

۳۰شهریور
تحمیل هزینه گزاف رنگ آمیزی جداول معابر

تحمیل هزینه گزاف رنگ آمیزی جداول معابر

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران بیان‌کرد: طبق شیوه نامه ما نیز جداول معابر رنگ زده نمی‌شود چراکه از یک سو عمر بتن را کم می‌کند و از سوی دیگر تهیه رنگ هزینه گزافی بر شهر تحمیل می‌کند.

بایگانی شمسی