تهران نیازمند بازنگری

۱۶اسفند
تهران نیازمند بازنگری در حوزه حمل و نقل

تهران نیازمند بازنگری در حوزه حمل و نقل

شهردار تهران بیان کرد: نیازمند بازنگری در حوزه حمل و نقل هستیم که بنا داریم ظرفیت ناوگان مترو را از هفت به ۱۱ خط برسانیم.

بایگانی شمسی