تهران نوزدهمین شهر آلوده

۲۹دی
تهران نوزدهمین شهر آلوده

تهران نوزدهمین شهر آلوده

طبق میانگین آماری و شاخص های بین المللی تهران نوزدهمین شهر آلوده دنیاست.

بایگانی شمسی