تنظیم بازار داخلی

۲۳دی
واردات گوشت گرم گوسفندی به منظور تنظیم بازار داخلی

واردات گوشت گرم گوسفندی به منظور تنظیم بازار داخلی

مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واردات گوشت گرم گوسفندی به منظور تنظیم بازار داخلی خبر داد.

بایگانی شمسی