تنباکو بزرگ‌ترین عامل ایجاد سرطان

۳۱مرداد
تنباکو بزرگ‌ترین عامل ایجاد سرطان

تنباکو بزرگ‌ترین عامل ایجاد سرطان

یک مطالعه جهانی نشان داده است که بیش از نیمی از مرگ و میر‌های ناشی از سرطان مردان و بیش از یک سوم مرگ و میر زنان به الکل و تنباکو مربوط می‌شود.

بایگانی شمسی