تمهیدات لازم برای احداث درمانگاه تامین اجتماعی خارک فراهم شده است

۰۹شهریور
تمهیدات لازم برای احداث درمانگاه تامین اجتماعی خارک فراهم شده است

تمهیدات لازم برای احداث درمانگاه تامین اجتماعی خارک فراهم شده است

در صورت تامین زمین مورد نیاز برای احداث درمانگاه خارک، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان در اسرع وقت آماده احداث درمانگاه در این جزیره است.

بایگانی شمسی