تملک دارایی

۰۳فروردین
افزایش ۳ درصدی درآمد پایدار شهرداری تهران

افزایش ۳ درصدی درآمد پایدار شهرداری تهران

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران از افزایش 3 درصدی درآمدهای پایدار شهرداری خبر داد.

بایگانی شمسی