تملک خانه و زورخانه تختی

۱۷دی

هر تغییر نامی باید با نظر شورا انجام شود

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: شهرداری نباید بدون این که پیشنهاد‌ش را به شورا ارسال کند اقدام به نامگذاری کند و هر تغییر نامی در تهران باید با نظر شورا صورت گیرد.

بایگانی شمسی