تمرکززدایی

۱۰شهریور

وزیر کار چه برنامه‌ای برای حقوق و دستمزدهای نجومی دارد؟ 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو اقدام اساسی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان و همچنین از تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال خبر داد.

بایگانی شمسی