تمدید مجوز فعالیت بزرگ ترین لیزینگ کشور از سوی بانک مرکزی ج.ا.

۱۹تیر
تمدید مجوز فعالیت بزرگ ترین لیزینگ کشور از سوی بانک مرکزی ج.ا.

تمدید مجوز فعالیت بزرگ ترین لیزینگ کشور از سوی بانک مرکزی ج.ا.

مجوز فعالیت شرکت لیزینگ پارسیان به عنوان بزرگ ترین لیزینگ کشور از لحاظ حجم عملیات از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا تمدید شد.

بایگانی شمسی