تمجید رسانه‌های بلژیکی از عملکرد قلی‌زاده

۱۱دی
تمجید رسانه‌های بلژیکی از عملکرد قلی‌زاده

تمجید رسانه‌های بلژیکی از عملکرد قلی‌زاده

علی قلی‌زاده ستاره ایرانی با کمک تکنیک فوق‌العاده خود در شمار بازیکنان خوب سال شارلوا قرار دارد.

بایگانی شمسی