بهبود سوختگی

۱۲شهریور
تغذیه مناسب برای درمان سوختگی

تغذیه مناسب برای درمان سوختگی

افرادی که زخم بدنشان بر اثر سوختگی هنوز باز است باید از مواد غذایی دارای پروتئین استفاده کنند.

بایگانی شمسی