بسته پیشنهادی دولت

۱۱بهمن
بررسی روند حمایت‌ها و راهکارهای اجرایی رفع موانع تولید

بررسی روند حمایت‌ها و راهکارهای اجرایی رفع موانع تولید

بررسی بسته پیشنهادی دولت برای رفع موانع تولید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ادامه یافت.

بایگانی شمسی