بسته خرسند ساز شهرداری

۲۷دی
لزوم توجه به موضوع مسکن در بسته خرسند ساز شهرداری

لزوم توجه به موضوع مسکن در بسته خرسند ساز شهرداری

نایب رییس شورای شهر تهران در خصوص اجرای بسته خرسند ساز به مدیران شهرداری توصیه کرد تا در مقاطع بعدی موضوع مسکن در این بسته پررنگ تر شود.

بایگانی شمسی