بسترهای اجتماعی

۱۹شهریور
اتخاذ نگاه همه‌جانبه سیاست خارجی دولت سیزدهم

اتخاذ نگاه همه‌جانبه سیاست خارجی دولت سیزدهم

کارشناس ارشد مسائل منطقه بیان کرد: تامین حداکثری منافع کشور در گرو برقراری ثبات و امنیت در منطقه و کار با همه کشورهاست و در این راستا قطبی نکردن منطقه و تقویت صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه ضروری است.

بایگانی شمسی