بزرگراه شهید شوشتری

۲۶مرداد
اولویت با پروژه‌های نیمه تمام است

اولویت با پروژه‌های نیمه تمام است

عضو شورای شهر تهران بیان کرد:با توجه به شرایط محدود پروژه‌های بزرگ مقیاسی که در گذشته اجرا می‌شدند در شرایط فعلی امکان ساخت آنها را نداریم و در شرایط کنونی پروژه‌های نیمه تمام اولویت دارند.

بایگانی شمسی