برگزار نشستی

۲۰آذر
برگزار نشستی برای نوآوری در مرکز پژوهش‌های مجلس

برگزار نشستی برای نوآوری در مرکز پژوهش‌های مجلس

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به همراه دو نفر از نمایندگان در دومین نشست ملی نوآیند درباره نوآوری در رویکردهای حکمرانی و مردمی‌ساز آن صحبت کردند.

بایگانی شمسی